в актогае 32
USD 411.54
EUR 458.13
RUB 5.84
Мобильная версия

«Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақста

«Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің

2017 жылғы «___»_________ № ____ бұйрығына

анықтама-негіздеме

 

№ 

Көрсетілуітиісмәліметтердіңтізбесі

Мемлекеттік органның
ақпараты

1.

Нормативтікқұқықтықактініұсынғанмемлекеттікорган

Қазақстан РеспубликасыЕңбекжәнехалықтыәлеуметтікқорғауминистрлігі

2. 

Нормативтікқұқықтықактініқабылдауқажеттігініңнегіздемесі (нақтымақсаттары, уәждеріжәненормативтікқұқықтықактқабылданғанактігесілтеме)

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 1) тармақшасына және «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін бекіту туралы»Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қыркүйектегі№ 983 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралыҚазақстан Республикасы Үкіметінің2017 жылғы 12қазандағы № 637қаулысына сәйкес

3. 

Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің2016 жылғы6 қазандағы № 568 қаулысыменбекітілгенНормативтiкқұқықтықактілердіресімдеу, келісу, мемлекеттіктiркеужәнеолардыңкүшінжоюқағидаларының                             51-тармағының талаптарыескерілеотырып, күшіжойылғанытуралыактілердіңдеректемелерікөрсетілеотырып, осымәселебойыншабұрынқабылданған, мемлекеттіктіркеуденбастартылғаннормативтікқұқықтықактілертуралымәліметтер

Жоқ

4. 

Осынормативтікқұқықтықактреспубликалықнемесежергіліктібюджеттершығыстарыныңкөбеюіннемесетүсімдерініңқысқаруынкөздейме

Көзделген жоқ

5. 

Нормативтікқұқықтықактінімүдделімемлекеттікоргандарменкелісутуралымәліметтер

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

6. 

Интернет-ресурстардықосаалғанда, бұқаралықақпаратқұралдарындажекекәсіпкерліксубъектілерініңмүдделерінқозғайтыннормативтікқұқықтықактілержобаларыныңжариялануы (таралуы) туралымәліметтер

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің www.enbek.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған

7. 

«Құқықтықактілертуралы»2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 18-бабының 8-тармағына (бұдан әрі – Заң) сәйкес уәкілеттімемлекеттікоргандардыңинтернет-ресурстарында орналастырылған тауарлардың, көрсетілетін қызметтердіңсаудасынанемесезияткерлікменшікқұқықтарына қатысты нормативтікқұқықтықактілержобаларыныңжариялануы туралы мәліметтер

Талап етілмейді 
 

8.

Реттеушілік әсерге талдау жүргізу нәтижелері туралы мәліметтер (болған кезде)

Талап етілмейді  

9.

Заңның 19-бабына сәйкес жекекәсіпкерліксубъектілерініңмүдделерінқозғайтын  нормативтік құқықтық актінің жобасы бойынша сараптамалыққорытындылардыұсынбағанжекекәсіпкерліксубъектілерініңаккредиттелгенбірлестіктері туралы мәліметтер

Жоқ

10.

Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасының жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актінің жобасы бойынша сараптамалық қорытындыны ұсынуы (ұсынбауы) туралы мәліметтер

 

11.

Заңның 20-бабына сәйкес қоғамдық кеңестің нормативтік құқықтық актінің жобасы бойынша ұсынымдарды ұсынуы (ұсынбауы) туралы мәліметтер

Әлеуметтік-еңбек саласындағы Қоғамдық кеңестің 201__ жылғы                 ____________ № ___ хаттамасы

12.

Ашықнормативтікқұқықтықактілердіңинтернет-порталындаорналастырылғаннормативтікқұқықтықактілердіңжобаларынкөпшіліктіңталқылауытуралымәліметтер

egov.kz, 201__жылғы «___»__________ __________ дейін

 

Заң қызметі департаменті

директорының м.а.Э. Тажиханова

 

E-GOV - Электронное правительство Республики КазахстанУзнать больше
Карта района