в актогае 32
USD 414.13
EUR 451.40
RUB 5.80
Мобильная версия

Ереже

1. Жалпы ережелер

1. Қарағанды облысының Ақтоғай ауданы «Сарышаған  кенті  әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі бұдан әрі «Аппарат» аудан әкімі және аудан әкімдігінің қызметінің ұйымдастырушылық, құқықтық, ақпаратты-талдау және материалдық-техникалық қамтамасыз етілуін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасыныңмемлекеттік органы болып табылады.                                                                                                                         

 2. Қарағанды облысының Ақтоғай ауданы «Сарышаған кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай- ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.                                                              

3. Қарағанды облысының Ақтоғай ауданы «Сарышаған  кенті  әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі мемлекеттік мекеме ұйымдық- құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады,  мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.                                                                                                                                 

4. Қарағанды облысының Ақтоғай ауданы «Сарышаған  кенті  әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі азаматтық- құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.                                                                                                                               5. Қарағанды облысының Ақтоғай ауданы «Сарышаған  кенті  әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық- құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.                                                                                        

 6. Қарағанды облысының Ақтоғай ауданы «Сарышаған  кенті  әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамадабелгіленгентәртіппен Қарағанды облысының Ақтоғай ауданы «Сарышаған  кенті  әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі басшысыныңбұйрықтарыменжәнеҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасындакөзделгенбасқа да актілерменресімделетіншешімдерқабылдайды.

7. Қарағанды облысының Ақтоғай ауданы «Сарышаған  кенті  әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі құрылымы мен штат саныныңлимитіқолданыстағызаңнамағасәйкесбекітіледі.

 8. Заңдытұлғаныңорналасқанжері.

Мекеменің тұрғылықты жері: Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Сарышаған кенті , Абай көшесі № 18  әкімі аппаратының ғимараты. Индекс 100314.

 9. Мемлекеттікорганныңтолықатауы – Қарағанды облысының Ақтоғай ауданы «Сарышаған  кенті  әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі         

10. Осы Ереже Қарағанды облысының Ақтоғай ауданы «Сарышаған  кенті  әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі құрылтайқұжатыболыптабылады.

11. Қарағанды облысының Ақтоғай ауданы «Сарышаған  кенті  әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі қызметін қаржыландыру республикалық және жергілікті бюджеттерінен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі бюджетінен (сметасынан) жүзеге асырылады.                          

12. Қарағанды облысының Ақтоғай ауданы «Сарышаған  кенті  әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі кәсіпкерліксубъектілерімен Қарағанды облысының Ақтоғай ауданы «Сарышаған  кенті  әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.Егер Қарағанды облысының Ақтоғай ауданы «Сарышаған  кенті  әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі заңнамалық актілер мен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері

13. Қарағанды облысының Ақтоғай ауданы «Сарышаған  кенті  әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің комиссиясы:    «Сарышаған  кенті  әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі  кент  әкімінің) миссиясы (қызметі) бұл

-  кент  әкімінің, әкімшілікті сараптама ақпаратпен қолдау, заңнама ұйымдастыру қызметімен қамтамасыз ету, мемлекеттік электронды қызметпен және дамуына онтайлы жағдай жасау.                                         

Тиісті аумақта  Қазақстан Республикасының  Конституциясын, Заңдарын, Президенттің,  Парламенттің, Үкіметтің  нормативтік актілерін, облыс және аудан әкімінің өкімдері мен шешімдерінің орындалуын, мемлекеттік басқару қызметін қамтамасыз ету болып табылады.                                                                  

14.Міндеттері:      

Мемлекеттiк әкiмшiлiк қызметшiлердiң ҚР «Мемлекеттік қызмет туралы»  1999 жылғы 23 шілдедегі № 453 Заңында белгiленген негiзгi мiндеттерiнен туындайтын нақты мiндеттерi бiлiктiлiк талаптар негiзiнде айқындалады және қызметтiк нұсқаулықтарда көрсетiледi.
      Қызметтiк нұсқаулықтарды мемлекеттiк органның басшысы бекiтедi, ол осы өкiлеттiктердi жауапты хатшыға, мемлекеттiк органның құрылымдық бөлiмшелерiнiң басшыларына беруге құқылы.
15. Функциялары:      

1) орталықаппараттыңфункциялары:  Аппараттың қызмет іс-әрекеті «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 Заңының 35 бабында көрсетілген барлық өкілеттіліктерді пайдалану және оны жүзеге асыру болып табылады. Нақтырақ:                                                                                                                                                                                                             -тиiстi аумақта әкiмдіктің лауазымды адамы болып табылады және мемлекеттiк органдармен, ұйымдармен және азаматтармен өзара қарым-қатынастарда оның атынан сенiмхатсыз өкiлдiк етедi;                                                                           -азаматтардың өтiнiштерiн, арыздарын, шағымдарын қарайды, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау жөнiнде шаралар қолданады;                  

-салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi жинауға жәрдемдеседi;            

-әкім аппараты әкімшісі болып табылатын бюджеттік бағдарламаларды әзірлеп, Ақтоғай аудандық мәслихаттың бекітуі үшін Ақтоғай ауданы әкімдігінің қарауына енгізеді;                                                                                                                  

  -стратегиялық жоспарды және (немесе) әкім аппараты әкімшісі болып табылатын бюджеттік бағдарламаны әзірлеу кезінде жергілікті қоғамдастық жиналысының (жиынының) талқылауына Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес аудан бюджетінің құрамында көзделген бағыттар бойынша жергілікті маңызы бар мәселелерді қаржыландыру жөніндегі ұсыныстарды шығаруға құқылы;                                                                                                      

 -азаматтар мен заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасы Конституциясының, заңдарының, Қазақстан Республикасының Президентi мен Yкiметi актiлерiнiң, орталық және жергiлiктi мемлекеттiк органдар нормативтiк құқықтық актілерiнiң нормаларын орындауына жәрдемдеседi;                                     

-өз құзыретi шегiнде жер қатынастарын реттеудi жүзеге асырады;                                     

-ауылдың (селоның), мемлекеттiк тұрғын үй қорының сақталуын, сондай-ақ ауылда (селода), автомобиль жолдарының салынуын, қайта жаңартылуын, жөнделуiн және күтiп ұсталуын қамтамасыз етедi;                                                    -шаруа (фермер) қожалықтарын ұйымдастыруға, кәсiпкерлiк қызметтi дамытуға жәрдемдеседi;                                                                                                         

 -өз құзыретi шегiнде әскери мiндеттiлiк және әскери қызмет, азаматтық қорғаныс, сондай-ақ жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру туралы мәселелер бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының орындалуын ұйымдастырады және қамтамасыз етедi;                                                                              

 -Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен нотариаттық iс-қимылдар жасауды, азаматтық хал актiлерiн тiркеудi ұйымдастырады;                  

-тарихи және мәдени мұраны сақтау жөнiндегi жұмысты ұйымдастырады;               

- табысы аз адамдарды анықтайды, жоғары тұрған органдарға еңбекпен қамтуды қамтамасыз ету, атаулы әлеуметтік көмек көрсету жөнінде ұсыныс енгізеді, жалғызілікті қарттарға және еңбекке жарамсыз азаматтарға үйінде қызмет көрсетуді ұйымдастырады;                                                                                      

 - жергiлiктi әлеуметтiк инфрақұрылымның дамуына жәрдемдеседi;                          

- қоғамдық көлiк қозғалысын ұйымдастырады;                                                     

 - шұғыл медициналық көмек көрсету қажет болған жағдайда ауруларды дәрігерлік көмек көрсететін таяу жердегі денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізіп салуды ұйымдастырады;                                                                              

 - жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарымен өзара iс-қимыл жасайды;                         

  - шаруашылықтар бойынша статистикалық есепке алуды жүзеге асырады;              

  - жергілікті бюджетті бекіту (нақтылау) кезінде аудандық мәслихат сессияларының жұмысына қатысады;                                                                       

     - республикалық маңызы бар қалада, астанада, облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан мәдениет мекемелерін қоспағанда, мектепке дейін тәрбие беретін және оқытатын ұйымдардың, мәдениет мекемелерінің қызметін қамтамасыз етеді;                                                                                             

- өз құзыретi шегiнде  кентті  сумен жабдықтауды ұйымдастырады және су пайдалану мәселелерiн реттейдi;                                                                  

 -  кентті  абаттандыру, жарықтандыру, көгалдандыру және санитарлық тазарту жөніндегі жұмыстарды ұйымдастырады;                                                                                

 - туысы жоқ адамдарды жерлеуді және зираттар мен өзге де жерлеу орындарын тиісті қалпында күтіп-ұстау жөніндегі қоғамдық жұмыстарды ұйымдастырады.                                                                                                                                              

 -  кент  әкімінің құзыреттеріне аудан орталығымен көлік қатынасын ұйымдастыру жөнінде аудандық атқарушы органға ұсыныстар енгізу, сондай-ақ кент  жерде оқушыларды мектепке дейін және кейін қарай тегін жеткізіп салуды ұйымдастыру.                                                                                   

- мекемелер және ұйымдармен, сондай-ақ  жекелеген адамдармен шарттар  жасау,  заңмен қарастырылған құжаттарға және банк құжаттарына қол қою;             

- кент  тұрғындарына қызмет көрсететін шағын кәсіпорындар, кооперативтер ұй ымдастыруға ықпал етіп, қолдау көрсетуге байланысты  құжаттарды жоғары орындарға ұсынылуын жүзеге асыру;                                         

- кент тұрғындарынан салықтың барлық  түрлері, сақтандыру және өзге  төлемдердің уақтылы түсіп отыруына ықпал етіп, бақылау жасау;                    -  мүгедектердің, асыраушысынан айырылған отбасылардың, көп  балалы отбасыларының, жалғызілікті аналар мен қариялардың, жұмыс істемейтін, әлеуметтік қолдауды қажет ететін отбасылардың материалдық және тұрмыстық жағдайларын жақсарту туралы, сондай-ақ кәмелетке толмаған балалардың мектепке тартылмай, қараусыз қалуын болдырмау жөнінде тиісті органдарға ұсыныс жасау жүктеледі.                 

16. Құқықтары менміндеттері:     

Мемлекеттiк қызметшiнiң құқықтары:

      1) Республиканың азаматтарына ҚазақстанРеспубликасының Конституциясымен және заңдарымен кепiлдiк берiлетiн құқықтар мен бостандықтарды пайдалануға;
      2) өз өкiлеттiгi шегiнде мәселелердi қарауға және олар бойынша шешiмдер қабылдауға қатысуға, тиiстi органдар мен лауазымды адамдардың оларды орындауын талап етуге;
      3) белгiленген тәртiппен лауазымдық мiндеттердi орындау үшiн қажеттi ақпарат пен материалдар алуға;
      4) лауазымдық мiндеттердi атқару үшiн белгiленген тәртiппен меншiк нысандарына қарамастан, ұйымдарда болуға;
      5) басшыдан мемлекеттiк қызметшiнiң атқаратын лауазымына сәйкес қызметтiк өкiлеттiк мiндеттерi мен көлемiн дәл белгiлеудi талап етуге;
      6) жеке басының қадiр-қасиетiнiң құрметтелуiне, басшылар, өзге де лауазымды адамдар және азаматтар тарапынан өзiне әдiл және құрметпен көзқарас жасалуына;
      7) өзi атқаратын лауазымға жұмыс сапасына, тәжiрибесiне және осы Заңда белгiленген өзге де негiздерге қарай ынталандырылуына және еңбегiне ақы төленуiне;
      8) тиiстi бюджет қаражаты есебiнен қайта даярлануға (қайта мамандануға) және бiлiктiлiгiн арттыруға;
      9) өзiнiң мемлекеттiк қызмет өткеруiне қатысты материалдармен кедергiсiз танысуға, қажет болған жағдайларда жеке түсiнiктеме беруге;
      10) бiлiктiлiгi мен қабiлетi, өзiнiң қызметтiк мiндеттерiн адал орындауы ескерiле отырып, қызметi бойынша жоғарылауға;
      11) қызметшiнiң пiкiрiнше негiзсiз айып тағылған жағдайда қызметтiк тексеру жүргiзiлуiн талап етуге;

12) еңбегiнiң қорғалуына, денсаулығының сақталуына, қауiпсiз және жоғары өнiмдi жұмыс iстеуi үшiн қажеттi еңбек жағдайына;
      13) әлеуметтiк және құқықтық қорғалуға;
      14) мемлекеттiк қызметтен өз қалауы бойынша босауға;
      15) зейнетақымен және әлеуметтiк қамсыздандырылуға;
      16) жоғары тұрған мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдарға мемлекеттiк қызметтi жетiлдiру жөнiнде ұсыныстар енгiзуге құқығы бар.    

  Мемлекеттiк қызметшiлердiң негiзгi мiндеттерi:

1. Мемлекеттiк қызметшiлер:
      1) Республиканың Конституциясы мен заңдарын сақтауға;
      2) Қазақстан Республикасының Президентi бекiткен тәртiппен мемлекеттiк қызметшiнiң антын беруге;
      3) азаматтар мен заңды тұлғалар құқықтарының, бостандықтары мен заңды мүдделерiнiң сақталуын және қорғалуын қамтамасыз етуге, заңдарда белгiленген тәртiп пен мерзiмде азаматтардың өтiнiштерiн қарауға, олар бойынша қажеттi шаралар қолдануға;
      4) өзiне берiлген құқықтар шегiнде және қызмет мiндеттерiне сәйкес өкiлеттiгiн жүзеге асыруға;
      5) мемлекеттiк тәртiп пен еңбек тәртiбiн сақтауға;
      6) өзiне заңда белгiленген шектеулердi қабылдауға;
      7) заңдарда белгiленген қызметтiк әдеп нормаларын сақтауға;
      8) басшылардың бұйрықтары мен өкiмдерiн, жоғары тұрған органдар мен лауазымды адамдардың өз өкiлеттiгi шегiнде шығарған шешiмдерi мен нұсқауларын орындауға;
      9) мемлекеттiк құпияларды және заңмен қорғалатын өзге де  құпияны сақтауға, оның iшiнде мемлекеттiк қызметтi тоқтатқаннан кейiн де, заңмен белгiленген белгiлi бiр уақыт iшiнде, ол жөнiнде қолхат бере отырып сақтауға;
      10) қызметтiк мiндеттерiн атқару кезiнде алған, азаматтардың жеке өмiрiн, ар-намысын және қадiр-қасиетiн қозғайтын мәлiметтердi құпия сақтауға және олардан, заңдарда көзделген жағдайларды қоспағанда, мұндай ақпарат берудi талап етпеуге;
      11) мемлекеттiк меншiктiң сақталуын қамтамасыз етуге;
      12) өздерiне мәлiм болған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жағдайлары туралы өздерi жұмыс iстейтiн мемлекеттiк орган басшылығының назарына немесе құқық қорғау органдарына дереу хабарлауға;
      13) қызметтiк мiндеттерiн тиiмдi атқару үшiн өзiнiң кәсiби деңгейi мен бiлiктiлiгiн арттыруға мiндеттi.

3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру

17. Кент   әкімінің  аппараты  кент әкімі тағайындаған оның бас мамандарынан тұрады, ол:

- кент әкімінің аудан әкімімен, аудандық мәслихатпен, қоғамдық ұйымдармен,   баспасөзбен, халықпен үнемі байланысып отыруын қамтамасыз етеді;- қабылданған  нормативтік-құқықтық актілердің орындалуын  бақылап отыру  жұмысын үйлестіреді;

- лауазымдық міндетін  өз деңгейінде орындамаған, мемлекеттік және еңбек тәртібін бұзған қызметкерлерге  Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі, «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы және т.б. НҚА сәйкес жауапкершілікке тарту жөніндегі шараны қолданады.                                              - Кент  әкімі сыбайлас жемқорлыққа қарсы және сыбайлас жемқорлықпен күрес заңнамаларын сақтау жұмыстарын ұйымдастырады және оның әрі қарай жүзеге асырылуы үшін дербес жауапкершілікте болады.

18. Аппараттың бас мамандары өз жұмысын осы Ережеге сәйкес атқарады.Олардың құқығы мен міндеттеріне мыналар:                                                                               - Кент  әкімінің өткізетін шараларына қатысу;

-кент  аумағында орналасқан мекемелердің басшыларынан Қазақстан Республикасының заңдары мен Президент Жарлықтарының, Үкіметтің қаулылары және шешімдерінің  орындалысы, сонымен қатар азаматтардың хаттары мен өтініштерін қарау жөніндегі керекті ақпараттар мен ұсыныстарды сұрау;                                                                                                                                               -аппарат қызметінде туындаған мәселелерді шешуге мекемелер мен кәсіпорындардың, ұйымдардың қызметкерлерін тарту;                                                        -құжаттардың толық және өз мәнінде орындалуын орындаушылардан талап ету;                                                                                                                                -басқа мемлекеттік органдардың, басқарушылардың, қоғамдық ұйымдардың қарауына жататын материалдарды қайтарып беру;                                                                      -облыс және аудан әкімдерінің, олардың  орынбасарлары тапсырмаларының орындалуын жүзеге асыру жатады.                                                                                         -аппараттың мамандары өз жұмыстарын тоқсандық жоспарлар бойынша жүргізеді. Олар «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және т.б. ҚР НҚА сәйкес қызметтік міндеттерін тиісінше атқаруға және тәртіпті сақтауға міндетті.-кент  әкімі мекемедегі  еңбек тәртібінің, қауіпсіздік техникасының сақталуына жауапты болады және мекеменің ішкі тәртібі туралы ережені бекітеді, сондай-ақ:

         - жеке және заңды тұлғалармен келісім шартқа отырады;        

- мекеме мүлкін өзінің құзыреті шегінде басқарады;        

- Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексіне сәйкес аппаратқа қызмет көрсетуші жұмыскерлер мен қызметкерлерді жұмысқа қабылдайды және одан шығарады.          Сонымен қатар:  Қазақстан Республикасы Заңдарының, Үкіметтің нормативтік-құқықтық актілері талаптарының сақталуына және орындалуына жауапты болады. Кент әкімі  кент  тұрғындары өкілдерінің жиынында  алдында есеп береді, мекеме атынан сенімхатсыз әрекет етеді, мемлекеттік атқарушы, бақылаушы орган дары, шаруашылық  субъектілері, коммерциялық  және коммерциялық емес ұйымдары сияқты заң органдары алдында мекеме мүддесі мен  құқығын қорғауға, талап қоюға құқылы.

         4. Мемлекеттік органның мүлкi

19. Қарағанды облысының Ақтоғай ауданы «Сарышаған  кенті  әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі

Заңнамадакөзделгенжағдайлардажеделбасқаруқұқығындаоқшауланғанмүлкi болу мүмкін.  Қарағанды облысының Ақтоғай ауданы «Сарышаған  кенті  әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі мүлкiоғанменшікиесі бергенмүлiк, сондай-ақөзқызметінәтижесіндесатыпалынғанмүлік (ақшалайкірістердіқосаалғанда) жәнеҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасында тыйымсалынбағанөзге де көздересебіненқалыптастырылады.

20. Қарағанды облысының Ақтоғай ауданы «Сарышаған  кенті  әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі  бекiтiлгенмүлiкреспубликалық/коммуналдық меншiккежатады.

21. Егерзаңнамадаөзгешекөзделмесе, Қарағанды облысының Ақтоғай ауданы «Сарышаған  кенті  әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі, өзiне бекiтiлгенмүлiктiжәнеқаржыландыружоспарыбойыншаөзінебөлiнгенқаражатесебiненсатыпалынғанмүлiктiөзбетiмениелiктеншығаруғанемесеоғанөзгедейтәсiлменбилiкетугеқұқығыжоқ.

         5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату

22. Қарағанды облысының Ақтоғай ауданы «Сарышаған  кенті  әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

 

 

 

 

E-GOV - Электронное правительство Республики КазахстанУзнать больше
Карта района